Statut Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

(Tekst jednolity po zmianie 09.10.2011 roku)
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne

 
Art. 1

 1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.

 2. Stowarzyszenie „Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej” zwane dalej „Towarzystwem” działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

Art. 2

 1. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Towarzystwo może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

 2. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Kraków.

Art. 3

Towarzystwo zostaje powołane na czas nieokreślony.
 
Art. 4

Towarzystwo współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
 
Art. 5

 1. Towarzystwo może wydawać swoim członkom legitymacje.

 2. Towarzystwo może ustalić odznakę członkowską.

Art. 6

 1. Towarzystwo opiera działalność na aktywności i pracy społecznej członków.

 2. Towarzystwo do prowadzenia swoich spraw może zawierać umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne.

 
Rozdział II
Cele i formy działania

 
Art. 7

Celem Towarzystwa jest:

 1. określanie standardów zawodowych i etycznych w psychoterapii psychodynamicznej i dbałość o ich przestrzeganie,

 2. podnoszenie wiedzy i umiejętności klinicznych psychoterapeutów psychodynamicznych,

 3. dbałość o poziom szkoleń w psychoterapii psychodynamicznej,

 4. popularyzowanie psychoterapii psychodynamicznej wśród praktykujących psychoterapeutów oraz osób szkolących się i zainteresowanych psychoterapią,

 5. wspieranie inicjatyw zmierzających do wprowadzenia powszechnie obowiązującej regulacji prawnej dotyczącej nabywania uprawnień i wykonywania zawodu psychoterapeuty.

Art. 8

Cele statutowe Towarzystwo realizuje poprzez:

 1. organizowanie szkoleń, kursów, konferencji, wykładów i seminariów,

 2. organizowanie systemu superwizji dla praktykujących psychoterapeutów psychodynamicznych,

 3. wydawanie certyfikatu psychoterapeuty psychodynamicznego,

 4. prowadzenie działalności wydawniczej,

 5. utrzymywanie kontaktów z innymi towarzystwami zawodowymi i naukowymi o podobnym profilu, w kraju i za granica,

 6. reprezentowanie członków Towarzystwa oraz interesów zawodowych psychoterapeutów wobec instytucji państwowych i społecznych.

Art. 9

 1. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach ogólnych, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 2. Działalność gospodarcza może być prowadzona w zakresie:

  a. Wydawanie książek ( PKD 58.11.Z);
  b. Wydawanie gazet ( PKD 58.13.Z)
  c. Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych ( PKD 58.14.Z);
  d. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
  e. Drukowanie gazet ( PKD 18.11.Z);
  f.  Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z);
  g. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D)
  h. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (PKD 73.12.C)
  i.  Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B)
  j.  Działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z);
  k. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
  l.  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
  m. Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD 94.11.Z);
  n. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 94.99.Z).
 3. W przypadku, gdy działalność gospodarcza wymagać będzie uzyskania zezwolenia lub koncesji zostanie ona podjęta w tej sferze po uzyskaniu takiego zezwolenia.

 
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

Art. 10

 1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na członków:

  a. zwyczajnych;
  b. nadzwyczajnych;
  c. wspierających;
  d. honorowych.
 2. Członkowstwo w Towarzystwie jest dobrowolne.

Art. 11

 1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej działa w Towarzystwie przez swojego przedstawiciela.

 2. Osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwa.

Art. 12

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która spełnia łącznie następujące przesłanki:

  a. uzyskała tytuł magistra lub lekarza medycyny – lub odpowiadający im tytuł w przypadku cudzoziemców,
  b. uzyskała świadectwo ukończenia szkolenia w zakresie psychoterapii psychodynamicznej według programu uznanego przez Radę Towarzystwa,
  c. pracowała jako psychoterapeuta psychodynamiczny przynajmniej przez okres 3 lat,
  d. zaakceptowała statutowe cele Towarzystwa,
  e. złożyła pisemną deklarację o przyjęcie na członka zwyczajnego Towarzystwa,
  f. uzyskała pisemną rekomendację dwóch członków zwyczajnych Towarzystwa.
 2. Decyzję o przyznaniu członkowstwa zwyczajnego wydaje Zarząd Główny w formie uchwały. 

Art. 13

 1. Członkiem nadzwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która spełnia łącznie następujące przesłanki:

  a. uzyskała tytuł magistra lub lekarza medycyny – lub odpowiadający im tytuł w przypadku cudzoziemców,
  b. jest w trakcie szkolenia w zakresie psychoterapii psychodynamicznej według programu uznanego przez Radę Towarzystwa lub je ukończyła bez uzyskania świadectwa,
  c. pracowała jako psychoterapeuta psychodynamiczny krócej niż przez okres 3 lat,
  d. zaakceptowała statutowe cele Towarzystwa,
  e. złożyła pisemna deklarację o przyjęcie na członka nadzwyczajnego Towarzystwa,
  f. uzyskała pisemną rekomendację dwóch członków zwyczajnych Towarzystwa.
 2. Decyzję o przyznaniu członkostwa nadzwyczajnego wydaje Zarząd Główny w formie uchwały.

Art. 14

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zainteresowana merytoryczną działalnością Towarzystwa i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową na cele statutowe Towarzystwa.

 2. Członek wspierający obowiązany jest do:

  a. niesienia pomocy finansowej lub rzeczowej na cele statutowe Towarzystwa;
  b. wspierania i propagowania działalności statutowej Towarzystwa.
 3. Decyzję o przyznaniu członkowstwa wspierającego wydaje Zarząd Główny w formie uchwały na wniosek dwóch członków zwyczajnych Towarzystwa.

Art.15

 1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu Głównego lub Rady Towarzystwa, osobom, szczególnie zasłużonym dla rozwoju psychoterapii psychodynamicznej lub dla realizacji celów statutowych Towarzystwa.

 2. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

Art. 16

 1. Z zastrzeżeniem postanowień art. 15, członkostwo w Towarzystwie nabywa się na mocy uchwały Zarządu Głównego podjętej w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia przez kandydata deklaracji członkowskiej.

 2. W przypadku powołania Oddziału Towarzystwa na terenie zamieszkania kandydata, deklaracja członkowska powinna zostać złożona za pośrednictwem Zarządu Oddziału i winna być opatrzona opinią Zarządu Oddziału.

 3. W przypadku podjęcia przez Zarząd Główny uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków Towarzystwa, zainteresowany ma prawo, w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia powyższej uchwały, złożyć na ręce Zarządu Głównego odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zgromadzenia jest ostateczne.

Art.17

 1. Członek zwyczajny ma prawo brać udział w życiu Towarzystwa, w szczególności:

  a. przysługuje mu prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu,
  b. przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,
  c. ma prawo zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Towarzystwa;
  d. ma prawo korzystać z pomocy i zaplecza Towarzystwa w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi;
  e. ma prawo brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Towarzystwa z prawem głosu.
 2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

  a. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa;
  b. regularnego opłacania składek na rzecz Towarzystwa;
  c. czynnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych Towarzystwa;
  d. dbania o dobre imię i mienie Towarzystwa.

Art. 18

 1. Członek nadzwyczajny nie posiada prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu oraz biernego ani czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział jedynie z głosem doradczym w pracach Towarzystwa, poza tym posiada takie prawa i obowiązki, jak członek zwyczajny.

 2. Po spełnieniu wszystkich przesłanek określonych w Art. 12 na wniosek członka nadzwyczajnego Zarząd Główny może podjąć uchwałę o przyznaniu statusu członka zwyczajnego.

 3. Do obowiązków członka nadzwyczajnego należy:

  a. przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa;
  b. regularne opłacanie składek na rzecz Towarzystwa;
  c. czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Towarzystwa;
  d. dbanie o dobre imię i mienie Towarzystwa.

Art. 19

Członek wspierający nie posiada prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu oraz biernego ani czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział jedynie z głosem doradczym w pracach Towarzystwa, zgłaszać do władz Towarzystwa wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Towarzystwo zadań.
 
Art. 20

 1. Członek honorowy nie posiada prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu oraz biernego ani czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w pracach Towarzystwa, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.

 2. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

Art. 21

 1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:

  a. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa, zgłoszonej na piśmie Zarządowi Głównemu;
  b. śmierci członka;
  c. wykreślenia członka wspierającego z właściwego rejestru;
  d. wykluczenia przez Zarząd Główny, w szczególności za nieusprawiedliwione zaleganie z opłatą składki członkowskiej za okres przekraczający 12 miesięcy;
  e. w wyniku utraty praw publicznych na mocy prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego;
  f. wykluczenia na mocy postanowienia Rzecznika Odpowiedzialności Dyscyplinarnej albo Sądu Koleżeńskiego.
 2. Członek Towarzystwa wykluczony przez Zarząd Główny ma prawo wnieść, za pośrednictwem odwołanie do Sądu Koleżeńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia jej pisemnej uchwały o wykluczeniu. Decyzja Sądu Koleżeńskiego jest ostateczna. Do czasu rozstrzygnięcia prawa wykluczonego członka są zawieszone.

 
Rozdział IV
Władze Towarzystwa

Art. 22

 1. Władzami Towarzystwa są:

  a. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa, zwane „Walnym Zgromadzeniem”:
  b. Zarząd Główny,
  c. Rada Towarzystwa,
  d. Komisja Rewizyjna,
  e. Rzecznik Odpowiedzialności Dyscyplinarnej,
  f. Sąd Koleżeński.
 2. Wybory do wybieralnych władz Towarzystwa odbywają się w głosowaniu tajnym. Wybór wybieralnych władz Towarzystwa następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

 3. Kadencja wybieralnych władz Towarzystwa trwa 3 lata. Kadencja pierwszych wybieralnych władz Towarzystwa trwa 2 lata.

 4. Uchwałą Walnego Zgromadzenia członkowie wybieralnych władz Towarzystwa mogą być odwoływani w każdym czasie.

 5. Mandat członka Zarządu Głównego, Rady Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz Rzecznika Odpowiedzialności Dyscyplinarnej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem było zatwierdzenie sprawozdania finansowego Towarzystwa za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu Głównego, Rady Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

 6. Mandat członka Zarządu Głównego, Rady Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz Rzecznika Odpowiedzialności Dyscyplinarnej wygasa również w przypadku złożenia rezygnacji, śmierci lub odwołania mocą uchwały Walnego Zgromadzenia.

 7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Głównego, Rady Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz Rzecznika Odpowiedzialności Dyscyplinarnej, o którym mowa w ust. 6 powyżej, w miejsce danego członka zostaje powołany ten spośród kandydatów, który w wyborach do tych władz uzyskał największą, kolejną liczbę głosów.

 8. W przypadku braku kandydatów, o których mowa w ust. 7 powyżej albo nie wyrażeniu przez nich zgody na powołanie do władz Towarzystwa, przeprowadza się ponowne wybory na dane stanowisko.


Walne Zgromadzenie

Art. 23

 1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie. 

 2. Walne Zgromadzenie może być:

  a. zwyczajne;
  b. nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Główny raz w roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego. 

 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:

  a. Komisji Rewizyjnej,
  b. Rady Towarzystwa,
  c. 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych i nadzwyczajnych, 

  w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku. 

 5. Zarząd Główny zwołuje Walne Zgromadzenie, zawiadamiając członków posiadających prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem poczty elektronicznej, faxu lub listem poleconym o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, na co najmniej 14 dni przed wskazanym w zawiadomieniu terminie. W przypadku listu poleconego decyduje data nadania. Zawiadomienie może zawierać informacje o drugim terminie Walnego Zgromadzenia, które może się odbyć w tym samym dniu, co najmniej pół godziny po pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia.

 6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W drugim terminie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, wymóg obecności co najmniej połowy członków nie obowiązuje. Uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zmiany Statutu oraz uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie likwidacji Towarzystwa zapadają w trybie określonym w art. 45 Statutu.

 7. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybierany każdorazowo w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów obecnych członków Towarzystwa bez względu na liczbę uczestników Walnego Zgromadzenia.

 8. Walne Zgromadzenie może odbyć się w każdym miejscu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Art. 24

 1. W Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym udział biorą członkowie zwyczajni.

 2. W Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym mogą brać udział:

  a. członkowie nadzwyczajni, członkowie honorowi, członkowie wspierający,
  b. zaproszeni goście.

Art. 25

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa;

 2. uchwalanie statutu i jego zmian;

 3. wybór i odwołanie członków wybieralnych władz Towarzystwa;

 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności wybieralnych władz Towarzystwa;

 5. nadawanie – na wniosek Zarządu Głównego lub Rady Towarzystwa - członkostwa honorowego;

 6. zatwierdzanie bilansu i innych sprawozdań finansowych;

 7. uchwalanie i zmiana regulaminów działania wybieralnych władz Towarzystwa;

 8. uchwalanie Kodeksu Etyki Psychoterapeuty Psychodynamicznego;

 9. decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Głównego;

 10. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego;

 11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i o przeznaczeniu jego majątku.

  
Zarząd Główny

Art. 26

 1. Zarząd Główny składa się z 3 do 7 osób, w tym Prezesa Zarządu Głównego.

 2. Prezes Zarządu Głównego kieruje pracami Zarządu Głównego.

 3. Prezes Zarządu Głównego oraz pozostali członkowie Zarządu Głównego są wybierani przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. Za wyjątkiem funkcji Prezesa Zarządu Głównego, Zarząd Główny może postanowić o przypisaniu poszczególnym członkom Zarządu Głównego innych określonych funkcji.

 4. Prezes Zarządu Głównego może pełnić swoją funkcję jedynie przez dwie kolejne kadencje.

 5. Do składania oświadczeń woli we wszelkich sprawach, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Towarzystwa uprawnionych jest dwóch członków Zarządu Głównego działających łącznie.

 6. Uchwały Zarządu Głównego podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Głównego.

 7. Uchwały Zarządu Głównego mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu Głównego zostali poinformowani o posiedzeniu.

 8. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

 9. Posiedzenia Zarządu Głównego zwoływane są przez Prezesa Towarzystwa, a w razie jego nieobecności przez innego upoważnionego przez niego członka Zarządu Głównego lub połowę członków Zarządu Głównego. Zawiadamienie o posiedzeniu Zarządu Głównego przesyła się za pośrednictwem poczty elektronicznej, faxu lub listem poleconym na co najmniej 7 dni przed wskazanym w zawiadomieniu terminem, wskazując również miejsce posiedzenia i proponowany porządek obrad.

 10. Zarząd Główny może podejmować uchwały w trybie obiegowym lub za pośrednictwem środków komunikacji na odległość. W takim przypadku uchwała może zostać podjęta, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu Głównego zostali powiadomieni o jej proponowanej treści.

Art. 27

 1. W obradach Zarządu Głównego z głosem stanowiącym udział biorą członkowie Zarządu Głównego.

 2. W obradach Zarządu Głównego z głosem doradczym mogą brać udział zaproszeni goście oraz przewodniczący lub przedstawiciele:

  a. Sądu Koleżeńskiego;
  b. Rady Towarzystwa;
  c. Komisji Rewizyjnej;
  d. Zarządów Oddziałów;
  e. Rzecznika Odpowiedzialności Dyscyplinarnej;

Art. 28

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

 1. reprezentowanie Towarzystwa i działanie w jego imieniu;

 2. kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa, zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami i zaleceniami Walnego Zgromadzenia;

 3. uchwalanie planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu;

 4. zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa;

 5. odejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego Towarzystwa;

 6. powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych (oddziałów) i jednostek organizacyjnych Towarzystwa;

 7. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Oddziałów;

 8. przyjmowanie członków zwyczajnych, nadzwyczajnych i wspierających do Towarzystwa;

 9. występowanie do Walnego Zgromadzenia w sprawie nadania członkostwa honorowego;

 10. wykluczanie członków Towarzystwa;

 11. uchwalenie i zmiany regulaminu przyznawania i cofania certyfikatu psychoterapeuty psychodynamicznego oraz superwizora psychoterapii psychodynamicznej;

 12. wydawanie, na wniosek Komisji Certyfikacyjnej, certyfikatów psychoterapeuty psychodynamicznego oraz superwizora psychoterapii psychodynamicznej jak również odebranie, na mocy orzeczenia Rzecznika Odpowiedzialności Dyscyplinarnej lub Sądu Koleżeńskiego, wydanych certyfikatów;

 13. rozpatrywanie odwołań od decyzji Komisji Certyfikacyjnej;

 14. podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Towarzystwa w stowarzyszeniach krajowych i zagranicznych;

 15. ustalanie wysokości składek członkowskich i zasad ich opłacania i w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składki członkowskiej;

 16. ustalanie regulaminu wynagrodzeń pracowników Towarzystwa;

 17. zwoływanie Walnego Zgromadzenia;

 18. coroczne składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

Rada Towarzystwa

Art. 29

 1. Rada Towarzystwa jest organem opiniodawczym Towarzystwa.

 2. W skład Rady Towarzystwa wchodzi 5 – 20 osób, członków zwyczajnych, wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

 3. Rada Towarzystwa wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Towarzystwa.

Art. 30

Do kompetencji Rady Towarzystwa należy:

 1. powołanie Komisji Certyfikacyjnej;

 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie programów szkoleniowych, nadzorowanie szkoleń w psychoterapii psychodynamicznej,

 3. opiniowanie inicjatyw związanych z realizacją celów statutowych Towarzystwa,

 4. występowanie do Walnego Zgromadzenia w sprawie nadania członkostwa honorowego Towarzystwa;

 5. coroczne składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swojej działalności;

Art. 31

 1. Rada Towarzystwa może powołać w ramach swojej organizacji komisje merytoryczne (np. Komisja Szkoleniowa, Komisja Etyki Zawodowej). Członkami takich komisji mogą być wyłącznie członkowie Rady Towarzystwa. Komisje mogą być komisjami stałymi jak również komisjami powołanymi dla konkretnego zadania.

 2. Rada Towarzystwa uchwala regulaminy działania powołanych przez siebie komisji.

 3. Powyższe regulacje nie dotyczą Komisji Certyfikacyjnej.

Art. 32

 1. Posiedzenia Rady Towarzystwa zwołuje w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, Zarząd Główny, Przewodniczący Rady Towarzystwa lub co najmniej 4 członków Rady Towarzystwa. 

 2. Rada Towarzystwa podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jej członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Towarzystwa.

 3. Uchwały Rady Towarzystwa mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Rady Towarzystwa zostali poinformowani o posiedzeniu za pośrednictwem poczty elektronicznej, faxu lub listem poleconym.

 4. Rada Towarzystwa może podejmować uchwały w trybie obiegowym lub za pośrednictwem środków porozumiewania na odległość. W takim przypadku uchwała może zostać podjęta, jeżeli wszyscy członkowie Rady Towarzystwa zostali powiadomieni o jej proponowanej treści.

Komisja Rewizyjna

Art. 33

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w wybieralnych władzach Towarzystwa, ani być pracownikami Towarzystwa.

Art. 34

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Towarzystwa powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Towarzystwa.

 2. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

  a. kontrolowanie co najmniej raz do roku całokształtu działalności Towarzystwa;
  b. występowanie do Zarządu Głównego lub Walnego Zgromadzenia z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontrolnych;
  c. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd Główny z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Głównego;
  d. zwołanie Walnego Zgromadzenia, w razie nie zwołania go przez Zarząd Główny w terminie określonym w statucie;
  e. składanie na Walnym Zgromadzeniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla członków Zarządu Głównego;
  f. coroczne składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu;
  g. prawo żądania od członków i władz Towarzystwa złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
 3. Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego i Rady Towarzystwa.

 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jej członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

 5. Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w trybie obiegowym lub za pośrednictwem środków komunikacji na odległość. W takim przypadku uchwała może zostać podjęta, jeżeli wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej zostali powiadomieni o jej proponowanej treści.

 6. Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony mocą uchwały Walnego Zgromadzenia.

Rzecznik Odpowiedzialności Dyscyplinarnej

Art. 35

 1. Walne Zgromadzenie powołuje Rzecznika Odpowiedzialności Dyscyplinarnej oraz dwóch jego zastępców

 2. Do zakresu kompetencji Rzecznika Odpowiedzialności Dyscyplinarnej należy:

  a. rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem prawa, kodeksu etycznego, postanowień statutu lub godności, zgłoszonych przez organy lub członków Towarzystwa,
  b. coroczne składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.
 3. Rzecznik Odpowiedzialności Dyscyplinarnej może nałożyć następujące sankcje:

  a. upomnienie,
  b. nagana,
  c. zawieszenia w prawach członkowskich na okres od 1 do 12 miesięcy,
  d. wykluczenia z Towarzystwa;
  e. odebrania certyfikatu psychoterapeuty psychodynamicznego;
  f. odebrania certyfikatu superwizora psychodynamicznego;
 4. Zainteresowanemu przysługuje odwołanie od orzeczenia Rzecznika Odpowiedzialności Dyscyplinarnej  do Sądu Koleżeńskiego w terminie 1 miesiąca licząc od dnia otrzymania pisemnego orzeczenia. 

 5. Szczegółowy tryb i zasady działania Rzecznika Odpowiedzialności Dyscyplinarnej określa regulamin uchwalony mocą uchwały Walnego Zgromadzenia.

Sąd Koleżeński

Art. 36

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 6 członków Towarzystwa.

 2. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

 3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych wybieralnych władzach Towarzystwa.

 4. Sąd Koleżeński orzeka w składzie co najmniej trzyosobowym.

 5. Obradom Sadu Koleżeńskiego przewodniczy przewodniczący Sądu Koleżeńskiego lub jego zastępca.

 6. Decyzje Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów.

 7. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony.

 8. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:

  a. rozpoznawanie odwołań od orzeczeń Rzecznika Odpowiedzialności Dyscypolinarnej;
  b. rozpoznawanie odwołań od decyzji Zarządu Głównego w sprawie wykluczenia członka Towarzystwa.
  c. coroczne składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.
 9. Sąd Koleżeński może nałożyć następujące sankcje:

  a. upomnienie,
  b. nagana,
  c. zawieszenia w prawach członkowskich na okres od 1 do 12 miesięcy,
  d. wykluczenia z Towarzystwa;
  e. odebrania certyfikatu psychoterapeuty psychodynamicznego;
  f. odebrania certyfikatu superwizora psychodynamicznego;
 10. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego jest ostateczne.

 11. Przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.

 12. Szczegółowy tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony mocą uchwały Walnego Zgromadzenia.

Komisja Certyfikacyjna

Art. 37

 1. Rada Towarzystwa powołuje na czas trwania swojej kadencji Komisję Certyfikacyjną w składzie od 3 do 5 członków. Rada Towarzystwa ma kompetencje dokonywania zmian w składzie Komisji Certyfikacyjnej w każdym czasie.

 2. Członkami Komisji Certyfikacyjnej mogą być wyłącznie członkowie zwyczajni Towarzystwa.

 3. Do kompetencji Komisji Certyfikacyjnej należy składanie do Zarządu Głównego wniosków o wydanie lub odebranie certyfikatów psychoterapeuty i superwizora psychodynamicznego.

 4. Komisja certyfikacyjna proceduje na podstawie przyznawania i cofania certyfikatu psychoterapeuty psychodynamicznego oraz superwizora psychoterapii psychodynamicznej uchwalonego przez Zarząd Główny.


Rozdział V
Oddziały terenowe i sekcje Towarzystwa

Art. 38

 1. Z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 10 członków zwyczajnych Zarząd Główny może podjąć uchwałę o utworzeniu Oddziału Towarzystwa. 

 2. Oddziały Towarzystwa nie posiadają osobowości prawnej.

 3. Teren działalności Oddziału Towarzystwa i miejsce jego siedziby ustala Zarząd Główny. 

 4. Zarząd Główny może uchwalić ramowy regulamin działania Oddziału Towarzystwa.

Art. 39

Władzami Oddziału Towarzystwa jest Zarząd Odziału i Zebranie Ogólne Oddziału.

Art. 40

Zarząd Oddziału

 1. Zarząd Oddziału składa się z 1 do 3 członków powoływanych za ich zgodą uchwałą Zarządu Głównego. Uchwała winna wskazywać funkcje osoby w Zarządzie Oddziału, tj. Prezes Zarządu Oddziału, Wiceprezes Zarządu Oddziału, Członek Zarządu Oddziału.

 2. Członkowie Zarządu Oddziału mogą zostać odwołani w każdym czasie uchwałą Zarządu Głównego.

 3. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwoływane są przez Prezesa Zarządu Oddziału.

 4. Kadencja członków Zarządu Oddziału trwa 3 lata. Mandat członka Zarządu Oddziału, wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem było zatwierdzenie sprawozdania finansowego Towarzystwa za ostatni pełny rok obrotowy. Mandat członka Zarządu Oddziału wygasa również w przypadku złożenia rezygnacji, śmierci lub odwołania uchwałą Zarządu Głównego.

 5. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

  a. kierowanie bieżącą pracą Oddziału Towarzystwa,
  b. realizacja celów statutowych Towarzystwa na terenie działalności Oddziału Towarzystwa,
  c. realizacja zadań zleconych przez Zarząd Główny,
  d. zwoływanie Zebrania Ogólnego Oddziału,
  e. składanie Zarządowi Głównemu kwartalnych raportów z działalności Oddziału Towarzystwa.

Art. 41

Zebranie Ogólne Oddziału

 1. Zebranie Ogólne Oddziału tworzą wszyscy członkowie zwyczajni zrzeszeni w Oddziale Towarzystwa. Zebranie Ogólne Oddziału jest ciałem doradczym, które w zakresie swych kompetencji zajmuje się opracowaniem propozycji inicjatyw wspierania i rozwoju działalności statutowej Towarzystwa na terytorium działania Oddziału Towarzystwa.

 2. Zebranie Ogólne Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz do roku.

Art. 42

Sekcje Towarzystwa

 1. Członkowie Towarzystwa w liczbie co najmniej 10 osób mogą tworzyć merytoryczne sekcje dla poszczególnych specjalności w ramach psychoterapii psychodynamicznej. Utworzenie sekcji wymaga zgody Zarządu Głównego lub z jego upoważnienia - Zarządu właściwego Oddziału.

 2. Zasady funkcjonowania sekcji określa regulamin zatwierdzony przez Radę Towarzystwa oraz Zarząd Główny.

 
Rozdział VI
Majątek Towarzystwa i gospodarka finansowa

 
Art. 43

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze oraz wartości niematerialne i prawne.
 
Art. 44

Na fundusze Towarzystwa składają się:

 1. wpływy uzyskiwane ze składek członkowskich

 2. dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Towarzystwa

 3. darowizny, zapisy i spadki, granty, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne;

 4. wpływy z działalności gospodarczej,

 5. wpływy z działalności statutowej Towarzystwa.


Rozdział VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa

Art. 45

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zgromadzenie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

 2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa przez Walne Zgromadzenie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do Towarzystwa, nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek Towarzystwa, po wypełnieniu jego zobowiązań.

 

Źródło: psychodynamika.pl